Metaalunievoorwaarden

1 Januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)  aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.  Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 

© Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaal unielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten  die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder  dan wel opdrachtnemer is. 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als op drachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.  

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdracht nemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit  de overeenkomst voor. 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden. 

Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aan bod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft be reikt.  

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtne mer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding  hierop baseren. 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief  omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De  prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transport kosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan  douaneformaliteiten. 

Artikel 3: Geheimhouding 

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte  informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en  knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en  zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter  uitvoering van de overeenkomst. 

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet  openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd. 

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde  verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete  verschuldigd van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op  grond van de wet worden gevorderd. 

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste  verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van  opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling  is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete ver schuldigd van 1 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding  op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van  opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht. 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdracht nemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en  volledigheid hiervan. 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden  met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte  adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, mon sters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te  lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze  aanspraken, vergoeden. 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief. 

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële  en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder  definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van  opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan  de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.  

5.3. Als er sprake is van:  

a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de  levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringspe riode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn  planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te  voeren;  

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd  die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft  om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het  meerwerk te verrichten; 

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd  of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van  zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden  voor de opschorting is komen te vervallen. 

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging  van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te  zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld. 

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade  die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoe ringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen. 

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in  geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrij waart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van  overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode. 

Artikel 6: Levering en risico-overgang 

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn be drijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever  heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever  draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,  laden, transport en lossen.  

6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtne mer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, trans port en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan  zich tegen deze risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de  nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de  in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit  heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet  kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd  gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 7: Prijswijziging 

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is  opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorbe rekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van  opdrachtnemer te voldoen. 

Artikel 8: Overmacht 

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdracht nemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van  overmacht. 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door op drachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en  transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet  of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuur geweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur,  brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen,  materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en  import- of handelsbeperkingen. 

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te  schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen je gens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt  opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of  wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft  geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke  ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die geval 

len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar  alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door  opdrachtnemer.  

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de over macht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden  schade. 

Artikel 9: Omvang van het werk 

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en  andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig  zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdracht nemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te  zenden.  

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet: a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,  schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk; 

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of  andere infrastructurele voorzieningen; 

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of  verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; 

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 

e. verticaal en horizontaal transport; 

Artikel 10: Meerwerk 

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het  bestek; 

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de  werkelijkheid; 

c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.  

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gel den op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is ge houden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te  voldoen. 

Artikel 11: Uitvoering van het werk 

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden onge stoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de  uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde  voorzieningen, zoals: 

a. gas, water, elektriciteit en internet; 

b. verwarming; 

c. afsluitbare droge opslagruimte; 

d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzienin gen. 

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en dief stal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals  gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt  materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden  worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehou den zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Op drachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico  van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste  verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van be taling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever  verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling  en afwikkeling. 

Artikel 12: Oplevering van het werk 

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt op drachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als  opgeleverd beschouwd; 

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat  het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag  van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet  is goedgekeurd; 

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken  of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden her steld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg  staan. 

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave  van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtge ver dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te  leveren. 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor  schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het ge bruik van reeds opgeleverde delen van het werk. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn  contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te  komen. 

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond  van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtne mer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering  is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het  bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald. 

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2  van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot  maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeen komst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt  tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of  die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het  vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de ver 

schuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de  schadeveroorzakende gebeurtenis. 

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagna tieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en  reis- en verblijfkosten; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan  schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht  aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de  nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;  

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulpper sonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. 

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren. 

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of  namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deug delijk uitgevoerde bewerking.  

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden  wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product  dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door op drachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Op drachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden  schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een  periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van  de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt  uitgewerkt. 

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het  bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met  die afwijkende garantievoorwaarden. 

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdracht nemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deug delijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de  opdrachtsom. 

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,  bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet  opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de  overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever  aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en ri 

sico nieuw materiaal aan te leveren. 

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of ver vangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 

14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen: 

a. alle transport- of verzendkosten; 

b. kosten voor demontage en montage; 

c. reis- en verblijfkosten en reisuren. 

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als  opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van: - normale slijtage; 

- onoordeelkundig gebruik; 

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door  derden; 

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorge schreven door opdrachtgever; 

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte ma terialen of hulpmiddelen. 

b. Geen garantie wordt gegeven op: 

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige  toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wan prestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.  

Artikel 15: Klachtplicht  

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,  als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt  of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer  heeft geklaagd. 

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle  rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben  ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdracht gever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben ge klaagd. 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken 

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de  zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeen gekomen plaats feitelijk af te nemen. 

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtne mer tot aflevering in staat te stellen. 

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever  opgeslagen. 

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever,  nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per  overtreding een boete verschuldigd van 1 250,– per dag met een maximum  van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de  wet worden gevorderd. 

Artikel 17: Betaling  

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op  een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. 

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na  factuurdatum. 

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om,  in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een  verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving. 

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te ver rekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitge sloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van  opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toe passing is. 

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft  uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan  hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 

b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16; c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aan gevraagd; 

d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegela 

ten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is  overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom  rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de  dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van beta ling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als  partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente ver schuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar,  maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de rentebereke ning wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens  na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend  vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen  met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op op drachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op op drachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde  ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer be voegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op  aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemin gen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in  de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c  BW. 

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan op drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum  van 1 75,–. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom  incl. rente): 

over de eerste 1 3.000,– 15% 

over het meerdere tot 1 6.000,– 10% 

over het meerdere tot 1 15.000,– 8% 

over het meerdere tot 1 60.000,– 5% 

over het meerdere vanaf 1 60.000,– 3% 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze  hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. 

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in  het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze proce dure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 18: Zekerheden 

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht  op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende ze kerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de  gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft  in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op op drachtgever te verhalen. 

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met  opdrachtnemer; 

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde  overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft vol daan. 

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag op drachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of  vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij  de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewer king verlenen.  

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdracht nemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft  het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever  zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke  hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op  opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht. 

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom 

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uit vinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken,  modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht  een octrooi, merk of model aan te vragen. 

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellec tuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.  

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de  levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdracht gever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van  het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,  wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogram matuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of  om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever  aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de  zaak.  

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als  gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Op drachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met  betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen 

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit  deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet  overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestem ming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de  

overeenkomst 

21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annule ren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtne mer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding  verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen  die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding be draagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.  

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer  te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste  lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst,  die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben  gemaakt. 

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 22.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige  andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van  opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze  bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

© 2020 - 2023 SchemanMachines | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel